t; else{ if (is_array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Văn bản pháp quy

Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cao Bằng
Nội dung đang được cập nhật.